Din ve İnanç

Incel Wiki sitesinden

Inceller çeşitli dinlere(Müslüman,Hristiyan,Yahudi vb.) ya da inançlara mensup olabildiği gibi ateist,deist,agnostik inceller de bulunmaktadır.Çeşitli din hocaları ve podcastçiler siyah hap içeriğinden bir şekilde bahsetmektedir.


Müslümanlık[düzenle]

Ayetler

﴾32﴿ İçinizden evli olmayanları, köle ve câriyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içinde iseler Allah lütfu ile onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah’ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir. Nûr Suresi - 32 . Ayet Tefsiri

﴾212﴿ İnananlarla alay ederek inkâra sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah’tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. - Bakara Suresi 212. Ayet

﴾65﴿ Onlara soracak olsan mutlaka, “Biz lafa dalıyor eğleniyorduk, hepsi bu!” derler. De ki: “Siz Allah ile, O’nun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?” - Tevbe Suresi 65.Ayet

﴾1-2﴿ Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplayan ve onu sayıp duran herkesin vay haline! - Hümeze Suresi 1. ve 2. Ayet

“...Ey insanlar! Siz içinizdeki şeyleri açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker...” Bakara suresinin 284. ayet

“Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” (Mü’min, 40/19)

“Zinaya yaklaşmayın, gerçekten o, 'çirkin bir hayasızlık' ve kötü bir yoldur.” (İsra Suresi, 32) 

﴾34﴿ İyi kadınlar itaatkâr olanlardır..." (Nisâ, 4/34)[1]

Hadisler

Zehebi (el-Kebair, 1-177-178) ve İbn Hacer el-Heytemi (el-Zevacir, 2-79).png
Zehebi (el-Kebair, 1-177-178) ve İbn Hacer el-Heytemi (el-Zevacir, 2-79).png

"Üç kişi vardır ki, onların namazları kulaklardan öte geçmez:

1) Dönünceye kadar, kaçan köle. 2) Geceyi, kocası kendisine dargın olarak geçiren kadın.

3) Kavminin nefret ettiği imam." [Tirmizî, Salât 266, (360)].

“Ümmetim için en çok korktuğum şey Allah’a şirk koşmaktır. Ben bununla, onların güneşe, aya, puta tapacaklarını kastetmiyorum. Korktuğum şey, Allah’tan başkası için yapılan (Allah’ın rızasını gözetmeyen) ameller ve gizli şehvettir." (İbn Mace, Zühd, 21)

“Kul oruçlu olarak sabahlar; sonra şehvetlerinden biri karşısına çıkar; o da o şehvetine uyarak orucunu bozar.” (Hâkim, el-Müstedrek, 4/366)

“İnsanın insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim.” (Tirmizî, Radâ 10. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Nikâh 40; İbni Mâce, Nikâh 4)

"Erkek hanımını yatağa çağırdığı zaman, kadın gelmekten imtina ederse, sabaha kadar melekler lânet okur." Buhari

"Nefsim kudret elinde olan Zât-ı Zülcelâl'e yemin ederim, bir erkek hanımını yatağa davet ettiğinde kadın imtina edip gelmezse, kocası ondan râzı oluncaya kadar semada olan (melekler) ona gadab ederler." Ebu Hüreyre

"Erkek, kadınını yatağına çağırır, kadın da gelmeye yanaşmaz, erkek öfkelenmiş olarak sabahlarsa, melekler sabaha kadar -bir rivayette yatağa gelinceye kadar- kadına lânet okurlar." "Kadın küskünlükle kocasının yatağından ayrı olarak sabahlarsa, melekler onu lanetler." [Buharî, Nikâh 85, Bed'ü'l-Halk 6; Müslim, Nikâh 120-122 (1436); Ebu Dâvud, Nikâh 41, (2141)]

"Üç kişinin namazı kabul edilmez ve hiçbir hayırları semaya yükseltilmez:

  • Geri dönünceye kadar, kaçan köle;
  • Ayılıncaya kadar, sarhoş;
  • Râzı edinceye kadar, kocasını darıltan kadın." Hz. Câbir

Ebu Hureyre, şöyle rivayet etmiştir: Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurdu: "(Andolsun ki) siz, kendinizden önceki(millet)lerin yoluna, kulacı kulacına, arşını arşınına ve karışı karışına muhakkak tıpatıp uyacaksınız. Hatta onlar, (daracık) bir keler deliğine girseler, siz de muhakkak o deliğe gireceksiniz"Sahabiler, ya Resulullah! (o milletler) Yahudiler ve Hıristiyanlar (mı)? Diye sordular. Resul-i Ekrem(s.a.v.): "Bunlar olmayınca kimler olur?" buyurdu. Sünen-i İbni Mace, C.10. H.no: 3994

Selh bin Sa'd(es Saidi), şöyle rivayet etmiştir: Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurdu: "Benim ümmetimin sonunda yere batmak, mesh(hayvan süretine) çevirmek ve taşlanmak (azabı) olur." Sünen-i İbni Mace, C.10. H.no: 4060

El-Müstevrid bin Şeddâd El-Fihrî, şöyle rivayet etmiştir: Resulullah(s.a.v.), buyurdu ki: "Ben, kıyametin soluğunda gönderildim ve kıyametten şahadet parmağı ile orta parmak arasındaki fark kadar (kıyamete yakın) geldim." Sünen-i Tirmizi, C.4, Hno: 2310, s.80

Avf bin Malik, şöyle demiştir:

Allah Resulü(s.a.v.), buyurdu: "Deccal öncesi, 'aldatıcı seneler' olacak, 'yağmur çok yağacak, bitki az olacak'. Doğru kimseler yalanlanacak, yalancı kimseler doğrulanacak. Haine güvenilecek, güvenilir olan kişi hain sayılacak. Ruveybida söz sahibi olacak."'Ruveybida' nedir ey Allah'ın Resulü? diye sordular:

"Kendisine önem verilmeyen ayak takımından olan kişi" diye buyurdu. (Tebrani, Mu'cemu'l-Kebir)Rudani, c.5. Hno: 9811, s.343

Kur’an’ın önemi insanlar tarafından unutulacak, namaz kılınmayacak, emanete riayet edilmeyecek, faiz helâl sayılacak, seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak, ebeveyne isyan edilip beyler hanımların emrine girecek, toplumlar geçmişlerine lânet okuyacak, akşam mümin olarak yatan kişi sabah kâfir olarak kalkacak, yöneticiler insanlara zulmedecek, şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek, ticareti dürüst olmayan gruplar ele geçirecek, mescidler süslenmekle birlikte ibadete önem verilmeyecek, erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek, kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak ve erkekler kadınlara benzemeye çalışacak, açıklık yayılacak, hayâsızlık çoğalacak, cihad ve irşad faaliyetleri terkedilecek, sadece din dışı ilimler öğrenilecek, kader inkâr edilecek ve yıldız falına inanılacak, liderliğe elverişli kimseler azalacak, âni ölümler çoğalacak, cahiller, aynı zamanda dürüst olmayan zâhid ve sûfîler türeyecek, akrabalık bağları kesilecek, yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek, kitapların sayısı artacak, yağmurlar ve yıldırımlar çoğalacak, madenler yok olacak (İbn Kesîr, I, 21, 178-179; Berzencî, s. 70-75; Hammûd b. Abdullah et-Tüveycirî, II, 78, 293; Yûsuf b. Abdullah el-Vâbil, s. 179-235).

Ebû Hûreyre, şöyle demiştir: Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurmuştur: "Zaman hızlanacak, dinde ilim azalacak, fitneler ortaya çıkacak, (insanların içine) cimrilik atılacak ve 'herç' çoğalacak". Rasulullah'a, 'Herç' nedir? diye soruldu, o da: "Öldürmek, öldürmek" diye buyurdu. Sünen-i Ebu Davud, C.14, s.361

Ebu Sa'lebe el-Huşeni, şöyle demiştir: "Peygamber(s.a.v.)'e, (Maide:105) ayeti hakkında sorulunca, şu cevabı verdi: "Ma'rufla amel edin, kötülükten uzak durun. Cimri insana itaat edildiğini, heva ve hevese uyulduğunu, dünyanın ahirete tercih edildiğini ve herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğünüz zaman; sen kendine bak, avamı (halkı) bırak! Sizden sonra, öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda sabretmek, avucuna köz(kor) almak gibidir. O zaman bir kişi, sizin yaptığınız amelin benzeri bir ameli yaptığında, bugün sizden bu ameli yapan elli kişinin alacağı ecri alacaktır." (Ebu Davud ve Tirmizi)Rudani, c.5, Hno: 9764, s.335

Sevban, şöyle demiştir:

Allah Resulü(s.a.v.), buyurdu: "Yemek yiyenlerin büyük tabağa üşüştükleri gibi insanların, size(Araplara) karşı birleşip üşüşmeleri yakındır." Biri sordu: "Acaba o zaman biz sayıca az mı olacağız?" Peygamber(s.a.v.), cevap verdi: "Hayır, bilakis siz o zaman sayıca çok olacaksınız. Fakat siz, selin sürüklediği çer-çöp gibi dağınık olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden, sizin korkunuzu çıkaracaktır. Sizin(Arapların) kalplerinize de 'vehen' atacaktır."

'Vehen' nedir? Ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında da şöyle buyurdu: "Dünya sevgisi ve ölüm korkusu." (Ebu Davud)Rudani, c.5, Hno: 9820, s. 345-346

Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetindiklerinde… kıyamet yaklaşmış olacaktır.” (Ramuz-El Ehadis, 448/8; Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

"Bir zaman gelecek kadınla yolun ortasında zina yapılacak. Kimse buna itiraz etmeyecek." (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 142)

“Yeryüzünde Allah’ın değer verdiği bir tek insan kaldığı sürece kıyamet kopmaz. Hatta öyle biz aman gelecek ki, yolun gündüzün ortasında, sokakta açıktan kadınlarla cinsi ilişkide bulunurlar da hiç kimse bunu garipsemez ve bu durumu değiştirmeye gayret etmez. Bunlara: 'Keşke biraz yolun kenarına çekilseydiniz ya!' diyen kimse, o devrin en muhafazakâr, en itibarlı adamıdır. Bu adamın o cemiyetteki konumu, (ey ashabım!) sizdeki Ebu Bekir ve Ömer’in konumu gibidir.” (bk. Hâkim, el-Müstedrek, 4/495’den naklen Kenzu’l-Ummal, h. no: 38588)

Zina eden kişi zina ettiği sıra, mümin olduğu halde zina etmez. Hırsızlık yapan kişi hırsızlık ettiği sıra, mümin olduğu halde hırsızlık etmez, içki içen kişi içki içtiği sıra, mümin olduğu halde içki içmez.(Buhari, Esribe, 1).

Ey Allah'ın Resulü, hangi kadın daha hayırlıdır? denildiğinde "Kocası bakınca onu sürura garkeden, emredince itaat eden, nefis ve malında, kocasının hoşuna gitmeyen şeyle ona muhalefet etmeyen kadın!" diye cevap verdi." [Nesâî, Nikâh 14, (6,68).]

[2][3]

Hristiyanlık[düzenle]

Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş yapanları, zina edenleri yargılayacak. İbraniler 13:4

Günahkârların, Tanrı Egemenliği’ni miras almayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın! Ne fuhuş yapanlar Tanrı’nın Egemenliği’ni miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular. Korintliler 6

Kadınlar toplantılarınızda sessiz kalsın. Konuşmalarına izin yoktur. Kutsal Yasa’nın da belirttiği gibi, uysal olsunlar.1. Korintliler 14:34

Kadın sükûnet ve tam bir uysallık içinde öğrensin. Timoteos 2:11

10 Biri başka birinin karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse, hem kendisi, hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir. 11 Babasının karısıyla yatan, babasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de kesinlikle öldürülecektir. Ölümü hak etmişlerdir. 12 Bir adam geliniyle yatarsa, ikisi de kesinlikle öldürülecektir. Rezillik etmişler, ölümü hak etmişlerdir. 13 Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir. 14 Bir adam hem bir kızla, hem de kızın annesiyle evlenirse, alçaklık etmiş olur. Aranızda böyle alçaklıklar olmasın diye üçü de yakılacaktır. 15 Bir hayvanla cinsel ilişki kuran adam kesinlikle öldürülecek, hayvansa kesilecektir. 16 Bir kadın cinsel ilişki kurmak amacıyla bir hayvana yaklaşırsa, kadını da hayvanı da kesinlikle öldüreceksiniz. Ölümü hak etmişlerdir. (Levililer 20)

‘Kızını fahişeliğe sürükleyip rezil etme. Yoksa fahişelik yayılır ve ülke ahlaksızlıkla dolup taşar. Levililer 19:29

Her şey o alımlı, büyücü fahişenin sınırsız ahlaksızlığından oldu. Fahişeliğiyle ulusları, büyüleriyle halkları kendine tutsak etti. Nahum 3:4

Oğlum, sözlerimi yerine getir, Aklında tut buyruklarımı. Buyruklarımı yerine getir ki, yaşayasın. Öğrettiklerimi gözünün bebeği gibi koru. Onları yüzük gibi parmaklarına geçir, Yüreğinin levhasına yaz. Bilgeliğe, “Sen kızkardeşimsin”, Akla, “Akrabamsın” de. Zina eden kadından, Yaltaklanan ahlaksız kadından seni koruyacak olan bunlardır. Süleyman'ın Özdeyişleri 1-5

1 Doğru kişi ölüp gidiyor, Kimsenin umurunda değil. Sadık adamlar da göçüp gidiyor; Kimse doğru kişinin göçüp gitmekle Kötülükten kurtulduğunun farkında değil. 2 Doğru kişi esenliğe kavuşur, Doğru yolda yürümüş olan mezarında rahat uyur. 3 Ama siz, ey falcı kadının çocukları, Fahişelik ve zina edenlerin soyu, buraya gelin! 4-5 Siz kiminle alay ediyorsunuz? Kime dudak büküyor, dil çıkarıyorsunuz? Ağaçlar arasında, bol yapraklı her ağacın altında Şehvetle yanıp tutuşan, Vadilerde, kaya kovuklarında çocuklarını kurban eden, İsyan torunları, yalan soyu değil misiniz siz? 6 Sizin payınız Vadinin düzgün taşlarından yapılan putlardır, Evet, sizin nasibiniz onlardır! Onlara dökmelik sunular döktünüz, Tahıl sunuları sundunuz. Bütün bunlardan sonra sizi cezalandırmaktan çekineceğimi mi sanıyorsunuz? 7 Yatağınızı ulu, yüksek dağa serdiniz, Oraya bile kurban kesmeye gidiyorsunuz. 8 Kapılarınızın, sövelerinizin arkasına İğrenç simgeler koydunuz. Beni bıraktınız, Yataklarınızı ardına kadar açıp içine girdiniz, Oynaşlarınızla anlaşıp birlikte yatmaya can atıyorsunuz. Onların çıplaklığını seyrettiniz. 9 Çeşit çeşit hoş kokular sürünüp ilah Molek’e yağ götürdünüz. Elçilerinizi ta uzaklara gönderdiniz, Ölüler diyarına dek alçalttınız kendinizi. 10 Uzun yolculuklar sizi yorduğu halde, “Pes ettim” demediniz. Gücünüzü tazeleyip durdunuz, Bu nedenle de tükenmediniz. 11 “Sizi kaygılandıran, korkutan kim ki, Bana ihanet ediyor, beni anmıyor, Yüreğinizde bana yer vermiyorsunuz? Benden korkmamanızın nedeni Uzun zamandır suskun kalışım değil mi? 12 Sözde doğruluğunuzu da yaptıklarınızı da ilan edeceğim, Bunların size yararı olmayacak.(Yeşeya 57)

31-32 ‘Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin’ denmiştir.Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.”(Matta31)

Ama şunu da bilmenizi isterim: Her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek, Mesih’in başı da Tanrı’dır. 1. Korintliler 11 [4]

Yahudilik[düzenle]

“Bu kadınlar Balamın verdiği öğüde uyarak Peor olayında İsraillilerin RAB’be ihanet etmesine neden oldular. Bu yüzden RAB’bin topluluğu arasında ölümcül hastalık baş gösterdi. Şimdi bütün erkek çocukları ve erkekle yatmış kadınları öldürün. Yalnız erkekle yatmamış genç kızları kendiniz için sağ bırakın. (Yasanın Tekrarı 20: 16-18)

Musa savaştan dönen ordu komutanlarına -binbaşılara, yüzbaşılara- öfkelendi. Onlara, “Bütün kadınları sağ mı bıraktınız?” diye çıkıştı… (Çölde Sayım 31: 14-15)

“Egemen RAB şöyle diyor: Onları dehşete düşürecek, mallarını yağmalayacak bir kalabalık salacağım üzerlerine. Onları taşa tutacak, kılıçlarıyla parçalayacaklar; oğullarını, kızlarını öldürecek, evlerini ateşe verecekler.” (Hezekiel 23: 46-47)

Erkeklerle kadınları, gençlerle yaşlıları, delikanlılarla genç kızları, çobanla sürüsünü, çiftçiyle öküzlerini, calilerle yardımcılarını darmadağın edeceğim. (Yeremya, 51: 22-23)

Yakalananın bedeni delik deşik edilecek, ele geçen kılıçtan geçirilecek. Yavruları gözleri önünde parçalanacak, Evleri yağmalanacak, Kadınlarının ırzına geçilecek… Oklarıyla gençleri parçalayacak, bebeklere acımayacak, çocukları esirgemeyecekler. (Yeşeya 13: 15-18)

Öbürlerine, “Kent boyunca onu izleyin ve kimseye acımadan, kimseyi esirgemeden öldürün” dediğini duydum. “Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün…” (Hezekiel, 13: 5-6)

“Eğer iki adam kavgaya tutuşur da birinin karısı kocasını dövenin elinden kurtarmak için gelip elini uzatır, öbür adamın erkeklik organını tutarsa, kadının elini keseceksiniz; ona acımayacaksınız. (Yasanın Tekrarı 22: 11-12)

Bir kadın cinsel ilişki kurmak amacıyla bir hayvana yaklaşırsa, kadını da hayvanı da kesinlikle öldüreceksiniz. Ölümü hak etmişlerdir. (Levilililer, 20: 16)

Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı. (1 Korintliler, 11: 9)

Biri başka birinin karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse, hem kendisi, hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir. Levililer 20:10[5]

Hinduizm[düzenle]

BG 16.8: Diyorlar ki, “Dünya mutlak hakikatten yoksundur, (ahlaki düzen için) herhangi bir temelden ve (onu yaratan veya kontrol eden) bir Tanrı'dan yoksundur. İki cinsiyetin birleşiminden yaratılmıştır ve cinsel tatminden başka bir amacı yoktur.”

BG 16.9: Bu tür görüşlere sımsıkı sarılan bu yanlış yönlendirilmiş ruhlar, küçük bir akıl ve acımasız eylemlerle, dünyanın yıkımını tehdit eden düşmanlar olarak ortaya çıkıyor.

BG 16.10: Doyumsuz bir şehvet besleyen, ikiyüzlülük, gurur ve kibir dolu şeytani, sahte ilkelerine yapışır. Bu şekilde yanılgı içinde, süreksiz olana çekilirler ve saf olmayan bir kararlılıkla çalışırlar.

BG 16.11: Sadece ölümle biten sonsuz endişelere takıntılılar. Yine de, arzuların tatmin edilmesinin ve servet birikiminin yaşamın en yüksek amacı olduğunu tam bir güvenle savunuyorlar.

- Bhagavad Gita: 16.Bölüm [6]

Kaynaklar[düzenle]